תנאי התקשרות של מתווכים עם "מברוק-קי":

1)      ככל שברצונך לעשות שימוש באפליקציה כמתווך עלייך לדאוג לכך שיהיה ברשותך רישיון תיווך בתוקף, ואתה הוא הנושא הבלעדי באחריות לכך.

2)      האפליקציה הינה כלי עזר לשם ביצוע וניהול פעולות תיווך ו/או ניהול משרד תיווך. בכל מקרה שהוא לא יהיה בשימושך באפליקציה כדי  ליצור יחסי עובד-מעביד ו/או כדי להקנות לך זכויות כלשהן מאת הבעלים.

3)      הנך מתחייב בזאת כי הפרסומים שיועלו על-ידך למערכת יכילו מידע נכון, מדויק אמין ועדכני. עוד הנך מתחייב להסיר כל פרסום שאיננו רלבנטי עוד.

4)      תשומת ליבך כי במסגרת שימושך באפליקציה הנך נדרש לעמוד במגבלות החוקים השונים, לרבות, אך לא רק, חוק זכות יוצרים התשס"ח – 2007, חוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו-1996, וחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.

5)      השימוש באפליקציה הוא באחריותך בלבד. הבעלים לא יישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין לנזקים כלשהם בכל הקשור לשימושייך השונים באפליקציה.

6)      מומלץ לך לבצע גיבוי למידע לכל מקרה של תקלה.

7)      אין הבעלים מתחייב כלפייך לכמות נכסים ו/או פניות ו/או לקוחות ו/או מתעניינים.

8)      הבעלים לא יהיה צד לעסקה ו/או לסכסוך בינך לבין צדדים שלישיים בשום מקרה שהוא.

המנוי למערכת הינו מנוי שנתי, והתשלום לכך הוא מראש, בפריסת תשלומים חודשית. 

 

9)      באם ברצונך לבטל את המנוי לשירות באפשרותך לעשות כן ע"י משלוח הודעת ביטול כתובה לכתובת:

מברוק-קי בע"מ ח"פ 515286250

אליעזר פרי 895 קריית שמונה ת.ד 6158

או למייל: contact@mabrukey.co.il

עלייך לוודא את קבלת ההודעה אצל הבעלים בטל': 052-7876333.

10)  מועד הביטול הינו המועד בו התקבלה ההודעה אצל הבעלים (להלן: "מועד הביטול").

11)  קבלת הודעת הביטול אצל הבעלים מהווה את אישורך להסרת כל הפרסומים אשר הועלו על-ידך למערכת, ולכך שלא תתאפשר גישה אליהם עוד.

12)  דמי המנוי יוחזרו לך באופן יחסי עבור התקופה החלה ממועד הביטול ועד למועד סיום המנוי.

13)  הבעלים רשאים לגבות ממך דמי ביטול בסך של 5% מסך התמורה ששולמה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

14)  הבעלים שומרים לעצמם את הזכות להפסיק עמך את ההתקשרות בכל עת וללא כל הנמקה תוך מתן הודעה מראש של 5 ימים. במקרה זה תהא זכאי להחזר כספי יחסי בגין התקופה שלא נוצלה.

15)   בתום תקופת ההתקשרות לפי התקופה שהוגדרה בחבילה, המנוי יסתיים על כל המשתמע מכך, אלא אם תודיע לבעלים 5 ימים מראש על רצונך להאריך את תקופת ההתקשרות.